top of page

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

V souladu s informační povinností podle článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronického obchodu prohlašujeme, že společnost, která vlastní webovou doménu, je TWICEBRUSH CO., LIMITED (dále jen SPOLEČNOST), s adresou pro tyto účely na West Town Road, Hangji Industrial Park, Yangzhou Čína a s kanceláří evropské delegace na Calle Pintores 53, Edificio 1, 29649 Mijas Costa, Španělsko. Kontaktní e-mail pro webové stránky: jackgeng@twicebrush.com.

 

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Používání této webové stránky i subdomén a / nebo adresářů (dále společně jen jako „stránka“) podléhá jak těmto Všeobecným podmínkám používání, tak jejich zvláštním podmínkám (dále jen „Podmínky“). Fyzické osoby “), které mohou v závislosti na konkrétním případu upravovat používání určitých služeb v nich nabízených. Před použitím uvedených služeb si proto uživatel musí také pečlivě přečíst jak toto právní upozornění, tak případně příslušné zvláštní podmínky. Stejně tak používání Stránky podléhá také všem upozorněním, předpisům o používání a instrukcím, které, sdělené Uživatelem SPOLEČNOSTÍ, nahrazují, doplňují a / nebo upravují tyto Všeobecné podmínky použití. Pouhým použitím stránky nebo kteréhokoli ze stránek zahrnutých na této webové stránce, Uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami použití.

Pokud tedy důvody uvedené v tomto právním upozornění nejsou ve vaší dohodě, nepoužívejte prosím tento web, protože jakékoli jeho použití nebo jeho služeb a obsahu bude znamenat souhlas s právními podmínkami obsaženými v tomto textu. .

.

SPOLEČNOST si vyhrazuje právo provádět změny na stránkách bez předchozího upozornění za účelem aktualizace, opravy, úpravy, přidávání nebo mazání obsahu stránek nebo jejich designu. Obsah a služby webu jsou pravidelně aktualizovány. Jelikož aktualizace informací neprobíhá okamžitě, doporučujeme vám vždy zkontrolovat platnost a přesnost informací, služeb a obsahu shromážděných na tomto webu. Stejně tak se podmínky a podmínky obsažené v tomto právním upozornění mohou lišit, proto vás vyzýváme, abyste si tyto podmínky přečetli, když znovu navštívíte web.

 

Obsah této stránky (včetně obrázků) má čistě informativní charakter a neznamená nabídku smlouvy ani nepředstavuje oficiální a závazné informace pro SPOLEČNOST. SPOLEČNOST proto nenese odpovědnost za žádné chyby, změny nebo opomenutí, která může obsahovat, ať už jsou vytvářena při poskytování údajů běžnými postupy nebo v důsledku nesprávného přístupu nebo použití nebo zdrojů dodávek uvedených informací nebo nedostatku přiměřenost informací v reálném čase, takže SPOLEČNOST ani žádný z jejích zaměstnanců nebo manažerů nebude odpovědný za jakýkoli druh škody nebo újmy z jakéhokoli důvodu, které mohou na základě výše uvedených okolností vzniknout.

.

Přístup k některým částem nebo částem tohoto webu vás může přesměrovat na další stránky SPOLEČNOSTI, kde také najdete odpovídající všeobecné podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, všechny v souladu s těmi, které jsou uvedeny na této stránce.

 

PODMÍNKA UŽIVATELE

Používání webu přiřazuje podmínku uživatele webu (dále jen „uživatel“) a znamená úplné a bezvýhradné přijetí každého z ustanovení obsažených jak v tomto právním upozornění, tak v zásadách ochrany osobních údajů.

 

ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE

Uživatel souhlasí s používáním služeb webu v souladu s podmínkami vyjádřenými v tomto právním upozornění a je odpovědný za jejich správné používání. Aniž je dotčeno to, co je uvedeno níže, Uživatel se zavazuje, že nebude Web používat k poskytování služeb, výkonu reklamních nebo komerčních aktivit.

 

PRAVDA ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH UŽIVATELEM

Některé z nabízených služeb vyžadují předchozí registraci uživatele, pro jejíž použití se musíte zaregistrovat jako uživatel webových stránek SPOLEČNOSTI a musíte si před registrací služby přečíst a výslovně přijmout podmínky registrace a zásady ochrany osobních údajů .

.

Všechny informace poskytnuté uživatelem musí být pravdivé. Pro tyto účely Uživatel zaručuje autentičnost všech údajů, které sděluje v důsledku vyplnění formulářů nezbytných pro registraci a přístup k určitým službám. Rovněž bude odpovědností uživatele průběžně aktualizovat všechny informace poskytované SPOLEČNOSTI tak, aby za všech okolností reagoval na skutečnou situaci uživatele. V každém případě bude uživatel výhradně odpovědný za jakékoli nepravdivé nebo nepřesné výroky a za škody způsobené SPOLEČNOSTI nebo třetím stranám v důsledku poskytnutých informací.

.

Každý, kdo zasílá komunikaci na tento web nebo jeho vlastníkům, bude odpovědný za jeho obsah, rovněž s ohledem na jeho pravdivost a přesnost, a SPOLEČNOST nenese odpovědnost za informace a obsah zadané třetími stranami. Avšak v souladu s ustanoveními čl. 11 a 16 zákona č. 34/2002 Sb., O službách informační společnosti a elektronického obchodu, se SPOLEČNOST zpřístupňuje všem uživatelům, orgánům a bezpečnostním složkám, aby aktivně spolupracovaly při výběru nebo v případě blokování veškerého obsahu, který by mohl nebo je v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními právními předpisy, právy nebo morálkou třetích osob a veřejným pořádkem. V případě, že se uživatel domnívá, že na webu existuje nějaký obsah, který by mohl podléhat této klasifikaci, neprodleně o tom informujte vlastníka webu.

 

POUŽITÍ OKAMŽITÝCH ZPRÁV O ZASÍLÁNÍ ZPRÁV (CHAT).

SPOLEČNOST neodpovídá za obsah, který v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami použití a jakýmikoli jinými, které regulují nebo mohou regulovat jakoukoli ze služeb nabízených na webových stránkách SPOLEČNOSTI, mohou být zasílány strany, přičemž výlučnou odpovědnost má Uživatel věrohodnost a zákonnost toho samého.

SPOLEČNOST neodpovídá za použití, které může být provedeno, ani za obsah, který může být odeslán a / nebo zobrazen prostřednictvím systému rychlých zpráv (chat). Žádné z informací a / nebo obsahu, které mohou být zadávány a / nebo prohlíženy prostřednictvím tohoto zařízení, nelze chápat jako obsah SPOLEČNOSTI nebo že SPOLEČNOST za ně nese jakoukoli odpovědnost. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazuje právo odejmout přístup k tomuto zařízení v případě, že má znalosti o jeho nesprávném použití, chápáno jako zavedení nezákonného obsahu nebo v rozporu s morálkou a veřejným pořádkem, a také v případě, že je v jejich použití, které je nebo by mohlo být škodlivé pro image společnosti.

 

POUŽÍVÁNÍ OBSAHU STRÁNKY

Uživatel se zavazuje, že nebude používat stránky ani služby nabízené na nich nebo jejich prostřednictvím k provádění činností v rozporu se zákony, mravy, veřejným pořádkem, škodlivými pro práva a zájmy třetích stran nebo jakýmkoli jiným způsobem může poškodit, deaktivovat, přetížit , zhorší nebo znemožní normální používání stránek.

.

Uživatel, který jedná proti obrazu, dobrému jménu nebo pověsti SPOLEČNOSTI, jakož i kdokoli, kdo nezákonně nebo podvodně používá designy, loga nebo obsah stránek a / nebo jakýmkoli způsobem porušuje práva duševního a průmyslového vlastnictví na stránky nebo obsahu a služeb, bude odpovědný SPOLEČNOSTI za své jednání. Pro účely zde uvedené je obsah, aniž by byl tento seznam omezující, chápán jako texty, fotografie, grafiky, obrázky, ikony, technologie, software, odkazy a další audiovizuální nebo zvukový obsah, jakož i jejich grafický design a zdrojové kódy Uživatel zejména souhlasí, že se zdrží:

.

1. a) reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně komunikovat, transformovat nebo upravovat obsah, pokud nemáte oprávnění vlastníka příslušných práv nebo pokud to není zákonně povoleno;

.

2. b) Smazat, manipulovat nebo jakýmkoli způsobem pozměnit „autorské právo“ a další identifikační údaje o výhradě práv SPOLEČNOSTI nebo jejích vlastníků.

 

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Jak design tohoto webu, tak jeho zdrojové kódy, jakož i loga, ochranné známky a další rozlišovací znaky, které se na něm objevují, patří SPOLEČNOSTI nebo spolupracujícím subjektům a jsou chráněny příslušnými právy na duševní a průmyslové vlastnictví. Podobně jsou obrázky, loga a melodie atd. Chráněny odpovídajícími právy na intelektuální a průmyslové vlastnictví. obsah na serveru SPOLEČNOSTI. V žádném případě nelze chápat, že používání nebo přístup na stránky a / nebo služby na nich nabízené dávají uživateli jakékoli právo na výše uvedené ochranné známky, obchodní názvy a / nebo rozlišovací znaky.

.

Jeho použití, reprodukce, distribuce, veřejná komunikace, transformace nebo jakákoli jiná podobná nebo obdobná činnost je zcela zakázána, pokud to SPOLEČNOST výslovně nepovolí. Licence k používání jakéhokoli obsahu na tomto webu udělená uživateli je omezena na stahování uvedeného obsahu uživatelem a jeho profesionální použití za předpokladu, že výše uvedený obsah zůstane nedotčen.

SPOLEČNOST prohlašuje, že respektuje práva duševního a průmyslového vlastnictví třetích stran; Pokud se tedy domníváte, že tento web může porušovat vaše práva, kontaktujte SPOLEČNOST na následující e-mailové adrese jackgeng@twicebrush.com.

 

RÁMY

SPOLEČNOST výslovně zakazuje provádění „rámování“ nebo používání jakýchkoli jiných mechanismů, které mění design, původní konfiguraci nebo obsah jejích stránek, třetími stranami.

 

SOUKROMÍ

SPOLEČNOST je v souladu s organickým zákonem 15/1999 o ochraně osobních údajů a s jakýmikoli dalšími platnými předpisy v této oblasti a udržuje zásady ochrany osobních údajů týkající se osobních údajů, které popisují hlavně způsob, jakým SPOLEČNOST poskytuje osobní údaje, uživatel je podrobně informován o základních okolnostech takového použití a o bezpečnostních opatřeních, která se vztahují na jejich osobní údaje, aby se zabránilo přístupu neoprávněných třetích stran k nim.

.

V případě, že uživatel poskytne své osobní údaje jakýmkoli způsobem, je tedy informován a dává svůj výslovný souhlas se začleněním svých osobních údajů do automatizovaných souborů existujících ve SPOLEČNOSTI a k jejich automatizovanému zpracování, včetně těch, které tyto údaje obsahují. že SPOLEČNOST má přístup v důsledku procházení této webové stránky za účelem zasílání obchodních nebo reklamních sdělení. Příjemci těchto údajů budou obchodní a technické služby SPOLEČNOSTI. Uvedené obchodní akce mohou být prováděny e-mailem nebo jiným rovnocenným elektronickým komunikačním prostředkem. Zásady ochrany osobních údajů SPOLEČNOSTI v každém případě zajišťují výkon práv na přístup, opravu, zrušení, odpor a případně námitky za podmínek stanovených v aktuálních právních předpisech, aniž je dotčeno právo, které pomáhá SPOLEČNOST ukončit dotyčnou smlouvu nebo operaci, pokud jsou uvedená data nezbytná pro jejich úspěch, bude moci použít e-mail adresovaný na adresu jackgeng@twicebrush.com.

Uživatel souhlasí s tím, že údaje mohou být přenášeny, výlučně pro účely uvedené v tomto právním upozornění, značkám, které zastupuje, nebo jakémukoli spolupracujícímu subjektu. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že SPOLEČNOST nebo její spolupracovníci mu zasílají informace o jakýchkoli produktech nebo službách, které komercializují. Přijetí uživatele, aby bylo možné jeho údaje zpracovávat nebo přenášet způsobem stanoveným v tomto odstavci, je vždy odvolatelné, bez zpětných účinků, v souladu s ustanoveními organického zákona 15/1999.

 

COOKIES

SPOLEČNOST může používat „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které počítače odesílají na váš pevný disk, aby poskytly vašemu počítači rychlejší přístup k vybrané webové stránce. Účelem „cookies“ SPOLEČNOSTI je personalizace služeb, které vám nabízíme, a poskytování informací, které by vás mohly zajímat. „Soubory cookie“ neextrahují informace z vašeho počítače ani neurčují, kde se nacházíte. Pokud si přesto nepřejete, aby byl na váš pevný disk nainstalován „soubor cookie“, požádáme vás, abyste nakonfigurovali prohlížeč svého počítače tak, aby je nepřijal. Upozorňujeme však, že v každém případě se kvalita provozu webových stránek může snížit.

 

JAK PARAMETROVAT COOKIES NA POČÍTAČI?

Tento případ se týká všech navštívených stránek. Tuto parametrizaci lze provést kdykoli a z libovolného internetového prohlížeče, viz nabídka Nápověda prohlížeče. Některé příklady níže:

Pro Internet Explorer ™: otevřete nabídku Nástroje a vyberte Možnosti Internetu; klikněte na kartu Ochrana osobních údajů a poté vyberte požadovanou úroveň.

Pro Firefox ™: otevřete nabídku Nástroje a vyberte Možnosti; klikněte na kartu Ochrana osobních údajů a vyberte požadované možnosti.

Pro Chrome ™: otevřete nabídku nastavení a poté vyberte Nastavení; klikněte na Pokročilé parametry, poté na Parametry obsahu, poté vyberte požadované možnosti.

Pro Safari ™: vyberte Safari> Předvolby a poté klikněte na Zabezpečení; klikněte na Zobrazit soubory cookie a vyberte požadované možnosti.

 

ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI

Zneužití stránek

SPOLEČNOST. vytvořil tento web za účelem šíření své činnosti a usnadnění přístupu k jeho službám, ale nemůže kontrolovat jeho používání jiným způsobem, než jaký stanoví toto právní upozornění; Proto je přístup na stránky a správné používání informací na nich obsažených odpovědností toho, kdo tyto činnosti provádí, SPOLEČNOST nenese odpovědnost za nesprávné, nezákonné nebo nedbalé použití, které může uživatel použít, ani za vědomí, že Neoprávněné třetí strany, pokud jde o třídu, podmínky, vlastnosti a okolnosti použití, které mohou uživatelé stránky a služeb využívat. SPOLEČNOST rovněž nebude odpovědná za škody jakékoli povahy, které mohou být způsobeny zosobněním osobnosti třetí strany ze strany uživatele v jakékoli komunikaci prováděné prostřednictvím stránek.

.

Použití obsahu

SPOLEČNOST poskytuje veškerý obsah svých stránek v dobré víře a vynasnaží se, aby byly neustále aktualizovány a aktuální; SPOLEČNOST však nemůže převzít žádnou odpovědnost za používání nebo přístup uživatelů mimo rámec, na který je stránka zaměřena, jejichž konečná odpovědnost bude nést na uživateli.

.

Virus

SPOLEČNOST se zavazuje uplatnit veškerá nezbytná opatření, aby se pokusila uživateli zaručit nepřítomnost virů, červů, trojských koní a podobných prvků na svých stránkách. Tato opatření však nejsou neomylná, a proto nemohou plně zaručit nepřítomnost takových škodlivých prvků. SPOLEČNOST proto nebude odpovědná za škody, které by mohly uživateli způsobit.

.

Technologické poruchy

SPOLEČNOST uzavřela všechny smlouvy nezbytné pro kontinuitu svých stránek a vynasnaží se, aby neutrpěla přerušení, ale nemůže zaručit nepřítomnost technologických poruch ani trvalou dostupnost stránek a služeb v nich obsažených. A v důsledku toho nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny nedostatečnou dostupností a poruchami v přístupu způsobenými odpojením, poruchami, přetížením nebo výpadky sítě, které nelze přičíst SPOLEČNOSTI.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Rozhodným právem v případě sporu nebo střetu výkladu podmínek, které tvoří toto právní upozornění, jakož i jakékoli otázky týkající se služeb tohoto evropského webu, budou španělské právo. K vyřešení jakéhokoli konfliktu, který může vzniknout během návštěvy stránek nebo používání služeb, které na nich mohou být nabízeny, se SPOLEČNOST a uživatel zavazují předložit soudcům a soudům v Malaze.

 

ODKAZY NEBO HYPERLINKY

SPOLEČNOST vám poskytuje přístup k dalším webovým stránkám, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Účelem těchto odkazů je pouze usnadnit hledání zdrojů, které by vás mohly zajímat prostřednictvím internetu. Některé z těchto stránek však nepatří SPOLEČNOSTI ani jejich obsah není kontrolován, takže SPOLEČNOST nemůže být nikdy považována za odpovědnou za ně, za provoz odkazované stránky nebo za případné škody, které mohou vzniknout přístupem nebo jeho použití.

Odkaz na jakoukoli webovou stránku nebo e-mailovou adresu na web nebude povolen, s výjimkou výslovného písemného souhlasu SPOLEČNOSTI. Uvedené odkazy navíc musí splňovat následující podmínky: (a) odkazy lze vytvářet pouze na domovskou stránku nebo hlavní stránku tohoto webu; (b) vytvoření odkazu nebude znamenat žádný typ dohody, smlouvy, sponzorství nebo doporučení SPOLEČNOSTI stránky, která vytváří odkaz, pokud to nevyplývá z odpovídajícího smluvního vztahu mezi stranami.

SPOLEČNOST může kdykoli odebrat oprávnění uvedené v předchozím odstavci, aniž by bylo nutné uvádět jakoukoli příčinu. V tomto případě musí stránka, která odkaz vytvořila, přistoupit k okamžitému vymazání, jakmile obdrží oznámení o zrušení povolení SPOLEČNOSTÍ.

.

SNÍMKY

SPOLEČNOST TWICEBRUSH CO., LIMITED nikdy neprovádí grafické, umělecké ani programátorské práce, nýbrž uzavírá smlouvy o správě obrázků na svých webových stránkách od různých marketingových agentur (třetích stran mimo společnost). Pokud se domníváte, že by tento web mohl porušovat vaše image nebo umělecké právo, kontaktujte SPOLEČNOST na následující e-mailové adrese jackgeng@twicebrush.com (společnost TWICEBRUSH CO., LIMITED) a pokud ano, odstraníme dotčený vizuální obsah v rámci maximální doba 72 hodin. TWICEBRUSH CO., LIMITED nikdy a nenese odpovědnost za výběr nebo původ obrázků na webu, přičemž je marketingovou společností uzavřenou se smlouvou (k provedení uvedené práce na webu) a externí (vůči naší společnosti) jedinou a poslední osobou odpovědnou za řečená volba. Odstraněním dotazovaných obrázků z webu (na žádost dotčené třetí strany) bude proces žádosti ukončen, aniž by byla dotčena SPOLEČNOST TWICEBRUSH CO., LIMITOVANÁ, která bude vždy jednat v dobré víře. V případě, že to dotčená strana vyžaduje a SPOLEČNOST TWICEBRUSH CO., LIMITED to považuje za vhodné, budou kontaktní údaje smluvní marketingové společnosti zaslány e-mailem.

 

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Poskytování služeb Stránek a dalších služeb na nich nabízených má v zásadě dobu neurčitou. SPOLEČNOST však může kdykoli ukončit nebo pozastavit poskytování služby Stránek a / nebo kterékoli ze služeb, aniž je dotčeno to, co bylo v tomto ohledu poskytnuto v příslušných Zvláštních podmínkách. Z tohoto důvodu SPOLEČNOST sdělí uvedenou okolnost na obrazovce přístupu ke službě s patnáctidenním oznámením.

.

SPOLEČNOST si také vyhrazuje právo jednostranně kdykoli a bez předchozího upozornění upravit prezentaci a podmínky webu, jakož i jeho služby a podmínky požadované pro jeho používání.

bottom of page