top of page

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

.

Σε συμμόρφωση με το καθήκον των πληροφοριών που περιέχονται στο άρθρο 10 του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, δηλώνουμε ότι η εταιρεία που κατέχει τον διαδικτυακό τομέα είναι TWICEBRUSH CO., LIMITED (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με διεύθυνση για τους σκοπούς αυτούς στο West Town Road, Hangji Industrial Park, Yangzhou China και με γραφείο ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στο Calle Pintores 53, Edificio 1, 29649 Mijas Costa, Ισπανία. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ιστότοπου: jackgeng@twicebrush.com.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και εκείνων των υποτομέων ή / και καταλόγων (εφεξής από κοινού αναφέρεται ως "Ιστότοπος") υπόκειται και στους δύο αυτούς Γενικούς Όρους Χρήσης, καθώς και στους δικούς τους ιδιαίτερους όρους (εφεξής, οι "Όροι" Άτομα ") που, ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να διέπουν τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Επομένως, πριν από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών, ο Χρήστης πρέπει επίσης να διαβάσει προσεκτικά τόσο την παρούσα Νομική Ειδοποίηση όσο και, κατά περίπτωση, τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους. Ομοίως, η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης σε όλες τις ειδοποιήσεις, τους κανονισμούς χρήσης και τις οδηγίες, οι οποίες, που γνωστοποιούνται στον Χρήστη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αντικαθιστούν, συμπληρώνουν ή / και τροποποιούν αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης. τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε από τους ιστότοπους που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, ο Χρήστης εκφράζει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης.

Επομένως, εάν οι εκτιμήσεις που περιγράφονται σε αυτήν τη Νομική Σημείωση δεν συμφωνούν με εσάς, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, καθώς οποιαδήποτε χρήση που κάνετε από αυτόν ή των υπηρεσιών και του περιεχομένου σε αυτό συνεπάγεται την αποδοχή των νομικών όρων που περιέχονται σε αυτό το κείμενο .

.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να ενημερώσει, να διορθώσει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει τα περιεχόμενα του Ιστότοπου ή του σχεδιασμού του. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστότοπου ενημερώνονται περιοδικά. Δεδομένου ότι η ενημέρωση των πληροφοριών δεν είναι άμεση, προτείνουμε να ελέγχετε πάντα την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, των υπηρεσιών και του περιεχομένου που συλλέγονται στον Ιστότοπο. Ομοίως, οι όροι και οι όροι που περιέχονται σε αυτήν τη Νομική Ειδοποίηση ενδέχεται να διαφέρουν, επομένως σας προσκαλούμε να αναθεωρήσετε αυτούς τους όρους όταν επισκεφθείτε ξανά τον Ιστότοπο.

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας (περιλαμβάνονται εικόνες) είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν συνεπάγεται προσφορά σύμβασης ούτε αποτελεί επίσημη και δεσμευτική πληροφορία για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επομένως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη, αλλοιώσεις ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε παράγονται κατά την παροχή των δεδομένων μέσω τακτικών διαδικασιών είτε λόγω ακατάλληλης πρόσβασης ή χρήσης ή των πηγών παροχής των εν λόγω πληροφοριών, ή της έλλειψης επάρκεια των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε ούτε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ούτε κανένας από τους υπαλλήλους της ή τους διαχειριστές της να είναι υπεύθυνοι για κάθε είδους ζημία ή βλάβη, για οποιονδήποτε λόγο, που μπορεί να προκύψει από τις παραπάνω περιστάσεις.

.

Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις ενότητες ή ενότητες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να σας ανακατευθύνει σε άλλες σελίδες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στις οποίες θα βρείτε επίσης τους αντίστοιχους Γενικούς Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου, όλες σύμφωνα με αυτές που περιέχονται σε αυτήν τη σελίδα.

ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου αποδίδει την κατάσταση του Χρήστη του Ιστότοπου (εφεξής "Χρήστης") και συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε μιας από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται τόσο στην παρούσα Νομική Ειδοποίηση όσο και στην Πολιτική Απορρήτου.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους που εκφράζονται σε αυτήν τη Νομική Ειδοποίηση, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση τους. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση διαφημιστικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης.

Αλήθεια των δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται απαιτούν την προηγούμενη εγγραφή του Χρήστη, για την οποία πρέπει να εγγραφείτε ως Χρήστης της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε ρητά, τη στιγμή πριν από την εγγραφή στην υπηρεσία, τους όρους εγγραφής και την Πολιτική απορρήτου .

.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης πρέπει να είναι αληθείς. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Χρήστης εγγυάται την αυθεντικότητα όλων των δεδομένων που κοινοποιεί ως αποτέλεσμα της συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων για εγγραφή και πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Θα είναι επίσης ευθύνη του Χρήστη να ενημερώνει μόνιμα όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ έτσι ώστε να ανταποκρίνεται, ανά πάσα στιγμή, στην πραγματική κατάσταση του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και για τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτους λόγω των παρεχόμενων πληροφοριών.

.

Όποιος στέλνει επικοινωνίες σε αυτόν τον ιστότοπο ή στους κατόχους του θα είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενό του, επίσης όσον αφορά την αλήθεια και την ακρίβειά του, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που εισάγουν τρίτοι. Ωστόσο, και σύμφωνα με τις διατάξεις της τέχνης. 11 και 16 του Ν. 34/2002, σχετικά με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατίθεται σε όλους τους χρήστες, τις αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας για να συνεργαστούν ενεργά στην απόσυρση ή σε περίπτωση αποκλεισμού όλων των περιεχομένων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή παραβιάζει εθνική ή διεθνή νομοθεσία, δικαιώματα τρίτων ή ηθική και δημόσια τάξη. Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρήσει ότι υπάρχει περιεχόμενο στον ιστότοπο που ενδέχεται να υπόκειται σε αυτήν την ταξινόμηση, ενημερώστε αμέσως τον κάτοχο του ιστότοπου.

ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (CHAT).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα που, κατά παράβαση αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης και οποιωνδήποτε άλλων που ρυθμίζουν ή ενδέχεται να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να σταλούν τα μέρη, με τον αποκλειστικό υπεύθυνο για τον Χρήστη την ειλικρίνεια και τη νομιμότητα του ίδιου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση που μπορεί να γίνει ή το περιεχόμενο που μπορεί να σταλεί ή / και να προβληθεί μέσω του συστήματος ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (συνομιλία). Καμία από τις πληροφορίες ή / και το περιεχόμενο που μπορεί να εισαχθεί ή / και να προβληθεί μέσω αυτής της διευκόλυνσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιεχόμενο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει καμία ευθύνη γι 'αυτά. Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση σε αυτήν την εγκατάσταση σε περίπτωση που έχει γνώση ακατάλληλης χρήσης του, που θεωρείται ως εισαγωγή παράνομου περιεχομένου ή αντίθετο με την ηθική και τη δημόσια τάξη, καθώς και σε περίπτωση χρήση του ίδιου που είναι ή θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα της εταιρείας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν ή μέσω αυτού για την εκτέλεση δραστηριοτήτων αντίθετων με τους νόμους, τα ήθη, τη δημόσια τάξη, επιβλαβές για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει ζημιά, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση , επιδείνωση ή παρεμπόδιση της κανονικής χρήσης του Ιστότοπου.

.

Ο Χρήστης που ενεργεί ενάντια στην εικόνα, το καλό όνομα ή τη φήμη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί παράνομα ή δόλια τα σχέδια, τα λογότυπα ή τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ή / και παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, θα είναι υπεύθυνη έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη δράση της. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν, τα περιεχόμενα, χωρίς περιορισμό αυτής της λίστας, νοούνται ως κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, εικονίδια, τεχνολογία, λογισμικό, σύνδεσμοι και άλλο οπτικοακουστικό ή ηχητικό περιεχόμενο, καθώς και η γραφική τους σχεδίαση και οι πηγές τους Συγκεκριμένα, ο Χρήστης συμφωνεί να απέχει από:

.

1. α) Αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, διάθεση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημόσια, επικοινωνία, τροποποίηση ή τροποποίηση των Περιεχομένων, εκτός εάν έχετε την εξουσιοδότηση του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή επιτρέπεται νόμιμα.

.

2. β) Διαγραφή, χειρισμός ή με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση των «πνευματικών δικαιωμάτων» και άλλων στοιχείων αναγνώρισης της κράτησης δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των κατόχων της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τόσο ο σχεδιασμός της Ιστοσελίδας όσο και οι πηγαίοι κωδικοί του, καθώς και τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και άλλα διακριτικά σημάδια που εμφανίζονται σε αυτήν, ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε συνεργαζόμενους φορείς και προστατεύονται από τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ομοίως, εικόνες, λογότυπα και μελωδίες κ.λπ. προστατεύονται από τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. περιεχόμενο στον διακομιστή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η χρήση ή η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή / και στις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν παρέχει στον Χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα επί των προαναφερθέντων εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων και / ή διακριτικών σημείων.

.

Απαγορεύεται εντελώς η χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια επικοινωνία, μετασχηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ή ανάλογη δραστηριότητα, εκτός εάν υπάρχει ρητή άδεια από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν τον Ιστότοπο παραχωρείται στον χρήστη περιορίζεται στη λήψη από τον χρήστη του εν λόγω περιεχομένου και στην επαγγελματική χρήση αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι το προαναφερθέν περιεχόμενο παραμένει ανέπαφο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει το σεβασμό της για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επομένως, εάν θεωρείτε ότι αυτός ο ιστότοπος παραβιάζει τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail jackgeng@twicebrush.com.

ΠΛΑΙΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαγορεύει ρητά την εκτέλεση του "framing" ή τη χρήση από τρίτους άλλων μηχανισμών που μεταβάλλουν το σχεδιασμό, την αρχική διαμόρφωση ή το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της.

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συμμορφώνεται με τον Οργανικό Νόμο 15/1999, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα κανονισμό σχετικά με το θέμα, και διατηρεί μια Πολιτική Απορρήτου για τα προσωπικά δεδομένα, η οποία περιγράφει κυρίως τη χρήση που κάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσωπικά δεδομένα, ο Χρήστης ενημερώνεται λεπτομερώς για τις ουσιώδεις περιστάσεις αυτής της χρήσης και για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προσωπικά τους δεδομένα για να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων.

.

Έτσι, σε περίπτωση που ο χρήστης παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, ενημερώνονται και δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την ενσωμάτωση των προσωπικών τους δεδομένων στα αυτοματοποιημένα αρχεία που υπάρχουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε αυτά ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει πρόσβαση ως αποτέλεσμα της περιήγησης σε αυτόν τον ιστότοπο, με σκοπό την αποστολή εμπορικών ή διαφημιστικών επικοινωνιών. Οι παραλήπτες των εν λόγω δεδομένων θα είναι οι εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι εν λόγω εμπορικές ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω email ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας. Η πολιτική απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, διασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης, αντιπολίτευσης και, κατά περίπτωση, αμφισβήτησης, με τους όρους που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, με την επιφύλαξη του δικαιώματος που βοηθά Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να καταγγείλει τη συγκεκριμένη σύμβαση ή τη λειτουργία, όταν τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα για την επιτυχία του ίδιου, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα email που απευθύνεται στο jackgeng@twicebrush.com.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα νομική ειδοποίηση, στις μάρκες που εκπροσωπεί ή σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη οντότητα της ίδιας. Ομοίως, ο χρήστης αποδέχεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ, ή οι συνεργάτες της, του στέλνουν πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που εμπορεύονται. Η αποδοχή του χρήστη έτσι ώστε τα δεδομένα του να μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να μεταφερθούν με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, είναι πάντα ανακλητή, χωρίς αναδρομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 15/1999.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιεί «Cookies». Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που στέλνουν οι υπολογιστές στον σκληρό σας δίσκο για να παρέχουν στον υπολογιστή σας ταχύτερη πρόσβαση στην επιλεγμένη ιστοσελίδα. Ο σκοπός των «cookies» της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι να εξατομικεύσει τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, παρέχοντας σας πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τα "cookie" δεν εξάγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, ούτε καθορίζουν πού βρίσκεστε. Εάν, παρά το γεγονός αυτό, δεν θέλετε να εγκατασταθεί ένα "cookie" στον σκληρό σας δίσκο, σας ζητούμε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας έτσι για να μην τα λάβετε. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα λειτουργίας του ιστότοπου ενδέχεται να μειωθεί.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΝ ΤΑ COOKIES ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ;

Αυτή η υπόθεση αφορά όλους τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Αυτή η παραμετροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, δείτε το μενού Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης. Μερικά παραδείγματα παρακάτω:

Για τον Internet Explorer ™: ανοίξτε το μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Internet. κάντε κλικ στην καρτέλα Privacy και μετά επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο.

Για Firefox ™: ανοίξτε το μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές. κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και μετά επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές.

Για το Chrome ™: ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. κάντε κλικ στην επιλογή Advanced Parameters και στη συνέχεια Content Parameters και μετά επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές.

Για το Safari ™: επιλέξτε Safari> Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Security; κάντε κλικ στο Προβολή cookie και μετά επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατάχρηση του ιστότοπου

Η ΕΤΑΙΡΙΑ. δημιούργησε αυτόν τον ιστότοπο για να διαδώσει τη δραστηριότητά του και να διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει τη χρήση του με άλλο τρόπο από αυτόν που προβλέπεται στην παρούσα Νομική Ειδοποίηση. Επομένως, η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η σωστή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν είναι ευθύνη όσων εκτελούν αυτές τις ενέργειες, καθώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη, παράνομη ή αμέλεια που μπορεί να κάνει ο Χρήστης, ούτε για τη γνώση ότι Μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη της τάξης, οι προϋποθέσεις, τα χαρακτηριστικά και οι περιστάσεις της χρήσης που χρησιμοποιούν οι Χρήστες της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Ομοίως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να οφείλονται στην πλαστοπροσωπία της προσωπικότητας τρίτου που πραγματοποιείται από έναν Χρήστη σε κάθε είδους επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας.

.

Χρήση των περιεχομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας της με καλή πίστη και θα καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειές της ώστε να ενημερώνονται μόνιμα και να είναι ενημερωμένα. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση ή την πρόσβαση από Χρήστες εκτός του πεδίου στο οποίο κατευθύνεται ο Ιστότοπος, του οποίου η τελική ευθύνη θα βαρύνει τον Χρήστη.

.

Ιός

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθεί στον Χρήστη την απουσία ιών, σκουληκιών, Δούρειων ίππων και παρόμοιων στοιχείων στον Ιστότοπό της. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν είναι αλάνθαστα και, επομένως, δεν μπορούν να εγγυηθούν πλήρως την απουσία τέτοιων επιβλαβών στοιχείων. Κατά συνέπεια, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα είναι υπεύθυνη για τις ζημιές που θα μπορούσε να προκαλέσει στον Χρήστη.

.

Τεχνολογικές αποτυχίες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει συνάψει όλα τα απαραίτητα συμβόλαια για τη συνέχεια της Ιστοσελίδας της και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υποστεί διακοπές, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία τεχνολογικών βλαβών, ούτε τη μόνιμη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτήν. Και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη διαθεσιμότητας και από τις αποτυχίες στην πρόσβαση που προκαλούνται από αποσυνδέσεις, βλάβες, υπερφορτώσεις ή πτώσεις του δικτύου που δεν αποδίδονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο εφαρμοστέος νόμος σε περίπτωση διαφωνίας ή σύγκρουσης ερμηνείας των όρων που απαρτίζουν την παρούσα Νομική Ειδοποίηση, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τις υπηρεσίες αυτού του Ευρωπαϊκού Ιστότοπου, θα είναι ο ισπανικός νόμος. Για την επίλυση κάθε διένεξης που μπορεί να προκύψει κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται σε αυτήν, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Χρήστης συμφωνούν να υποβάλουν στους Δικαστές και τα Δικαστήρια της Μάλαγα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ή ΥΠΕΡΚΥΚΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ σας παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ο σκοπός αυτών των συνδέσμων είναι μόνο να διευκολύνει την αναζήτηση πόρων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν μέσω του Διαδικτύου. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις σελίδες δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ούτε εξετάζεται το περιεχόμενό τους, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην μπορεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτές, για τη λειτουργία της συνδεδεμένης σελίδας ή για πιθανές ζημιές. ή τη χρήση του.

Ο σύνδεσμος οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή μιας διεύθυνσης email προς την Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται, εκτός από τη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Επιπλέον, οι εν λόγω σύνδεσμοι πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) οι σύνδεσμοι επιτρέπεται να γίνονται μόνο στην Αρχική σελίδα ή στην κύρια σελίδα αυτού του ιστότοπου. (β) η δημιουργία του συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανένα είδος συμφωνίας, σύμβασης, χορηγίας ή σύστασης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της σελίδας που κάνει τον σύνδεσμο, εκτός εάν προέρχεται από την αντίστοιχη συμβατική σχέση μεταξύ των μερών.

Ανά πάσα στιγμή, η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς να χρειάζεται να καταγγείλει οποιαδήποτε αιτία. Σε αυτήν την περίπτωση, η σελίδα που έκανε τον σύνδεσμο πρέπει να προχωρήσει στην άμεση διαγραφή της, μόλις λάβει την ειδοποίηση για ανάκληση της εξουσιοδότησης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TWICEBRUSH CO., LIMITED δεν κάνει γραφικά, καλλιτεχνικά ή προγραμματιστικά έργα, αλλά αντ 'αυτού συμβάλλει στη διαχείριση των εικόνων στον ιστότοπό της από διαφορετικά πρακτορεία μάρκετινγκ (τρίτα μέρη εκτός της εταιρείας). Εάν θεωρείτε ότι αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να παραβιάζει την εικόνα ή το καλλιτεχνικό σας δικαίωμα, επικοινωνήστε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail jackgeng@twicebrush.com (TWICEBRUSH CO., LIMITED company) και εάν ναι, θα καταργήσουμε το επηρεαζόμενο οπτικό περιεχόμενο εντός μέγιστη περίοδος 72 ωρών. Η TWICEBRUSH CO., LIMITED δεν είναι ποτέ και θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή ή την προέλευση των εικόνων στον Ιστό, δεδομένου ότι η εταιρεία μάρκετινγκ έχει συνάψει (για την εκτέλεση της εν λόγω διαδικτυακής εργασίας) και εξωτερικά (στην εταιρεία μας) το μόνο και τελευταίο άτομο που είναι υπεύθυνο για είπε η επιλογή. Με την αφαίρεση των ερωτηθέντων εικόνων από τον Ιστό (κατόπιν αιτήματος τρίτου μέρους), η διαδικασία αίτησης θα ολοκληρωθεί χωρίς να θίγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TWICEBRUSH CO., LIMITED που θα ενεργούσε πάντα με καλή πίστη. Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο μέρος το απαιτεί και η εταιρεία TWICEBRUSH CO., LIMITED το θεωρεί κατάλληλο, τα στοιχεία επικοινωνίας της συμβαλλόμενης εταιρείας μάρκετινγκ θα σταλούν μέσω email.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η παροχή της υπηρεσίας του Ιστότοπου και των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν έχει, καταρχήν, αόριστη διάρκεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί, ωστόσο, να τερματίσει ή να αναστείλει την παροχή της υπηρεσίας Ιστοσελίδας και / ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη όσων έχουν παρασχεθεί σχετικά με τους σχετικούς Ειδικούς Όρους. Για το σκοπό αυτό, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κοινοποιήσει την εν λόγω περίσταση στην οθόνη πρόσβασης υπηρεσίας με ειδοποίηση δεκαπέντε ημερών.

.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την παρουσίαση και τους όρους του Ιστότοπου, καθώς και τις υπηρεσίες του και τους όρους που απαιτούνται για τη χρήση του.

bottom of page