top of page

ÕIGUSLIK HOIATUS

.

Vastavalt 11. juuli seaduse nr 34/2002 (infoühiskonna ja elektroonilise kaubanduse teenuste kohta) artiklile 10 sisalduva teabekohustuse kohta kinnitame, et veebidomeeni omanik on TWICEBRUSH CO., LIMITED (edaspidi THE ETTEVÕTE), mille aadress on West Town Road, Hangji tööstuspark, Yangzhou, Hiina, ja Euroopa delegatsiooniga aadressil Calle Pintores 53, Edificio 1, 29649 Mijas Costa, Hispaania. Veebisaidi kontaktaadress: jackgeng@twicebrush.com.

VEEBILEHE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

.

Selle veebisaidi, samuti alamdomeenide ja / või kataloogide (edaspidi ühiselt "sait") kasutamiseks kehtivad nii käesolevad üldtingimused kui ka nende enda eritingimused (edaspidi "tingimused"). Üksikisikud ”), mis sõltuvalt juhtumist võivad reguleerida seal pakutavate teatud teenuste kasutamist. Seetõttu peab kasutaja enne nimetatud teenuste kasutamist hoolikalt läbi lugema nii käesoleva juriidilise teatise kui ka vajaduse korral vastavad eritingimused. Samamoodi kehtivad saidi kasutamiseks ka kõik teatised, kasutuseeskirjad ja juhised, mis ETTEVÕTTE poolt kasutajale teatavaks teevad, asendavad, täiendavad ja / või muudavad neid üldisi kasutustingimusi. Saidil või mõnel veebisaidil oleval saidil, väljendab Kasutaja nende tingimustega tingimusteta nõusolekut.

Seega, kui selles juriidilises teatises kirjeldatud kaalutlused pole teie lepingus, palun ärge kasutage seda saiti, kuna mis tahes selle või selle teenuste ja sisu kasutamine tähendab selles tekstis sisalduvate õiguslike tingimustega nõustumist .

.

ETTEVÕTE jätab endale õiguse teha saidil muudatusi ilma ette teatamata, et ajakohastada, parandada, muuta, lisada või kustutada saidi sisu või selle kujundust. Saidi sisu ja teenuseid uuendatakse perioodiliselt. Kuna teabe ajakohastamine ei toimu kohe, soovitame teil alati kontrollida saidil kogutud teabe, teenuste ja sisu kehtivust ja täpsust. Samuti võivad selles juriidilises teatises sisalduvad tingimused ja tingimused erineda, seega kutsume teid neid saite uuesti külastades üle vaatama.

Selle lehe sisu (kaasa arvatud pildid) on puhtalt informatiivne ega tähenda lepingupakkumist ega kujuta endast ETTEVÕTTE jaoks ametlikku ja siduvat teavet. Seetõttu ei vastuta ETTEVÕTE võimalike vigade, muudatuste või puuduste eest, mida see võib sisaldada, olenemata sellest, kas need on tekkinud andmete edastamisel tavapäraste protseduuride kaudu või selle teabe ebaõige juurdepääsu või kasutamise või tarneallikate tõttu või teabe puudumise tõttu. teabe piisavus reaalajas, nii et ETTEVÕTE ega keegi selle töötajatest ega juhtidest ei vastuta ülaltoodud asjaoludest tuleneva mis tahes tüüpi kahju eest.

.

Juurdepääs mõnele selle veebisaidi jaotisele või jaotisele võib teid suunata ETTEVÕTJA teistele lehtedele, kust leiate ka vastavad üldised kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad, mis kõik on kooskõlas sellel lehel sisalduvatega.

KASUTAJA TINGIMUSED

Saidi kasutamine omistab saidi kasutaja (edaspidi "kasutaja") seisundit ja tähendab kõigi käesolevas juriidilises teatises ja privaatsuspoliitikas sisalduvate sätete täielikku ja reserveerimata aktsepteerimist.

KASUTAJA KOHUSTUSED

Kasutaja nõustub kasutama saidi teenuseid vastavalt käesolevas õiguslikus teatises väljendatud tingimustele, vastutades nende õige kasutamise eest. Ilma et see piiraks allpool sätestatut, kohustub Kasutaja mitte kasutama Saiti teenuste pakkumiseks, reklaami või äritegevuse jaoks.

KASUTAJA ESITATUD ANDMETE TÕDE

Mõne pakutava teenuse jaoks on vajalik kasutaja eelnev registreerimine, mille kasutamiseks peate end registreerima ETTEVÕTTE veebisaidi kasutajaks, lugedes ja teenusega registreerumisele eelneval ajal selgesõnaliselt nõustudes tingimuste registreerimise ja privaatsuseeskirjadega .

.

Kogu Kasutaja esitatud teave peab olema tõene. Nendel eesmärkidel tagab kasutaja kõigi nende andmete autentsuse, mida ta edastab registreerumiseks vajalike vormide täitmise ja teatud teenustele juurdepääsu saamiseks. Kasutaja ülesandeks on ka kogu ETTEVÕTTELE edastatud teabe ajakohastada püsivalt, et see reageeriks alati kasutaja tegelikule olukorrale. Igal juhul vastutab Kasutaja ainuisikuliselt kõigi valede või ebatäpsete avalduste eest ning esitatud teabe tõttu ETTEVÕTELE või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest.

.

Igaüks, kes saadab sellele veebisaidile või selle omanikele teateid, vastutab nende sisu eest, ka nende tõepärasuse ja täpsuse osas ning ETTEVÕTE ei vastuta kolmandate isikute sisestatud teabe ja sisu eest. Kuid ja järgides art. Infoühiskonna teenuseid ja elektroonilist kaubandust käsitleva seaduse 34/2002 artiklite 11 ja 16 kohaselt teeb ETTEVÕTE kõigile kasutajatele, ametivõimudele ja julgeolekujõududele kättesaadavaks aktiivse koostöö taganemise või selle sisu blokeerimise korral, mis võib mõjutada või on vastuolus siseriiklike või rahvusvaheliste õigusaktide, kolmandate isikute õiguste või moraali ja avaliku korraga. Juhul, kui kasutaja leiab, et veebisaidil on sisu, mis võiks selle klassifikatsiooni alla kuuluda, palun teavitage sellest kohe veebisaidi omanikku.

KOHE SÕNUMIVÕIMALUSTE (VESTLUS) KASUTAMINE.

ETTEVÕTE ei vastuta sisu eest, mis vastuolus käesolevate üldtingimuste ja mis tahes muude sätetega, mis reguleerivad või võivad reguleerida mis tahes Ettevõtte veebisaidil pakutavaid teenuseid, võib osapooli saata, kusjuures kasutaja vastutab ainuisikuliselt sama tõepärasus ja seaduslikkus.

ETTEVÕTE ei vastuta kiirsuhtlussüsteemi (vestlus) kaudu saadetud ja / või vaadatud sisu või sisu eest. Ühtegi teavet ja / või sisu, mida selle rajatise kaudu võidakse sisestada ja / või vaadata, ei saa mõista kui ETTEVÕTTE sisu või et ETTEVÕTT on nende eest vastutav. Kõigest eeltoodust hoolimata jätab ta endale õiguse keelata juurdepääs sellele rajatisele, kui on teada selle ebaseaduslikust kasutamisest, mida mõistetakse ebaseadusliku sisu sissetoomisena või mis on vastuolus moraali ja avaliku korraga, samuti juhul, kui viibite selle kasutamine, mis kahjustab või võib kahjustada ettevõtte mainet.

SAIDI SISU KASUTAMINE

Kasutaja kohustub mitte kasutama Saiti ega sellel või selle kaudu pakutavaid teenuseid seaduste, kõlbluse, avaliku korra vastaste tegevuste teostamiseks, mis kahjustavad kolmandate isikute õigusi ja huve või mis tahes muul viisil võivad kahjustada, keelata, ülekoormada , halvendada või takistada saidi tavapärast kasutamist.

.

Kasutaja, kes tegutseb ETTEVÕTTE maine, hea nime või maine vastu, samuti see, kes kasutab ebaseaduslikult või pettusega saidi kujundust, logosid või sisu ja / või rikub mis tahes viisil saidi intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi või sisu ja teenuste eest vastutab FIRMA ees oma tegevuse eest. Siin loetletud eesmärkidel mõistetakse sisu, ilma et see loetelu oleks piiratud, tekstide, fotode, graafika, piltide, ikoonide, tehnoloogia, tarkvara, linkide ja muu audiovisuaalse või helisisu ning nende graafilise kujunduse ja lähtekoodidena. Eelkõige on kasutaja nõus hoiduma:

.

1. a) reprodutseerida, kopeerida, levitada, teha kättesaadavaks või muul viisil avalikult suhelda, muuta või muuta sisu, välja arvatud juhul, kui teil on vastavate õiguste omaniku luba või kui see on seaduslikult lubatud;

.

2. b) Äriühingu või selle omanike õiguste reserveerimise autoriõigused ja muud identifitseerivad andmed kustutatakse, neid töödeldakse või neid mingil viisil muudetakse.

INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSED

Nii saidi kujundus ja selle lähtekoodid kui ka seal ilmuvad logod, kaubamärgid ja muud eristavad tähised kuuluvad ETTEVÕTTELE või koostööd tegevatele üksustele ja on kaitstud vastavate intellektuaalse ja tööstusomandi õigustega. Samamoodi on kujutised, logod, meloodiad jms kaitstud vastavate intellektuaalse ja tööstusomandi õigustega. sisu ETTEVÕTTE serveris. Mitte mingil juhul ei saa mõista, et saidi ja / või seal pakutavate teenuste kasutamine või juurdepääs sellele annab Kasutajale õiguse ülalmainitud kaubamärkide, ärinimede ja / või eristavate tähiste üle.

.

Selle kasutamine, paljundamine, levitamine, avalik suhtlemine, muundamine või muu sarnane või analoogne tegevus on täielikult keelatud, välja arvatud juhul, kui ettevõte on selleks selgesõnalise loa andnud. Kasutajale antud saidi mis tahes sisu kasutamise litsents on piiratud nimetatud sisu kasutaja poolt allalaadimisega ja selle professionaalse kasutamisega, tingimusel et ülalmainitud sisu jääb puutumatuks.

ETTEVÕTE deklareerib kolmandate isikute intellektuaal- ja tööstusomandi õiguste austamist; Seega, kui arvate, et see sait võib rikkuda teie õigusi, võtke ühendust FIRMAGA järgmisel e-posti aadressil jackgeng@twicebrush.com.

RAAMID

ETTEVÕTE keelab sõnaselgelt "raamimise" teostamise või kolmandate isikute muude mehhanismide kasutamise, mis muudavad selle saidi kujundust, algset konfiguratsiooni või sisu.

PRIVAATSUS

ETTEVÕTE järgib isikuandmete kaitset käsitlevat orgaanilist seadust 15/1999 ja muid selles küsimuses kehtivaid regulatsioone ning peab kinni isikuandmete privaatsuspoliitikast, mis kirjeldab peamiselt seda, kuidas ETTEVÕTE kasutab isikuandmeid, Kasutajat on üksikasjalikult informeeritud sellise kasutamise olulistest asjaoludest ja nende isikuandmetele rakendatud turvameetmetest, et takistada kõrvaliste isikute juurdepääsu neile.

.

Seega juhul, kui kasutaja esitab oma isikuandmeid mis tahes viisil, teavitatakse teda ja antakse selgesõnaline nõusolek oma isikuandmete lisamiseks ETTEVÕTES olemasolevatesse automatiseeritud failidesse ja nende automatiseeritud töötlemiseks, sealhulgas neile, mis on ette nähtud nende isikuandmete töötlemiseks. et ETTEVÕTTEL on juurdepääs selle veebisaidi sirvimise tulemusena äri- või reklaamikõnede saatmiseks. Nimetatud andmete saajateks on FIRMA äri- ja tehnilised teenused. Nimetatud äritoiminguid võib läbi viia e-posti või muu samaväärse elektroonilise sidevahendi kaudu. ETTEVÕTTE privaatsuspoliitika tagab igal juhul juurdepääsuõiguste kasutamise, parandamise, tühistamise, vastuseisu ja vajaduse korral vaidlustamise kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel, ilma et see piiraks õigust, mis aitab ETTEVÕTE lõpetada kõnealune leping või toiming, kui nimetatud andmed on sama edu saavutamiseks hädavajalikud, kasutades selleks e-posti aadressi jackgeng@twicebrush.com.

Kasutaja nõustub, et andmeid võib edastada ainult käesolevas juriidilises teates nimetatud eesmärkidel tema esindatud kaubamärkidele või nende mis tahes koostööd tegevale üksusele. Samamoodi nõustub kasutaja, et ETTEVÕTE või selle kaastöötajad saadavad talle teavet kõigi nende turustatud toodete või teenuste kohta. Kasutaja nõusolek, et tema andmeid saaks käesolevas lõikes sätestatud viisil töödelda või edastada, on alati tühistatav ilma tagasiulatuva mõjuta vastavalt orgaanilise seaduse 15/1999 sätetele.

KÜPSISED

ETTEVÕTE võib kasutada küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mille arvutid saadavad teie kõvakettale, et pakkuda teie arvutile kiiremat juurdepääsu valitud veebisaidile. ETTEVÕTTE "küpsiste" eesmärk on isikupärastada meie pakutavaid teenuseid, pakkudes teile teavet, mis võib teile huvi pakkuda. "Küpsised" ei eralda teie arvutist teavet ega määra ka teie asukohta. Kui te sellest hoolimata ei soovi, et kõvakettale installitaks "küpsis", palume teil oma arvuti brauseri nii konfigureerida nagu neid mitte vastu võtta. Kuid juhime tähelepanu sellele, et igal juhul võib veebisaidi toimimise kvaliteet langeda.

KUIDAS PARAMEETRIDA ARVUTIS küpsiseid?

See juhtum puudutab kõiki külastatud saite. Seda parameetrit saab teha igal ajal ja mis tahes Interneti-brauserist, vaadake brauseri menüüd Abi. Mõned näited allpool:

Internet Exploreri ™ jaoks: avage menüü Tööriistad, seejärel valige Interneti-suvandid; klõpsake vahekaarti Privaatsus ja valige seejärel soovitud tase.

Firefox ™: avage menüü Tööriistad, seejärel valige Options; klõpsake vahekaarti Privaatsus ja seejärel valige soovitud suvandid.

Chrome ™: avage menüü Seaded, seejärel valige Seaded; klõpsake Täpsemad parameetrid, seejärel Sisu parameetrid, seejärel valige soovitud suvandid.

Safari ™ jaoks: valige Safari> Eelistused ja seejärel klõpsake nuppu Turvalisus; klõpsake nuppu Kuva küpsised ja seejärel valige soovitud valikud.

ETTEVÕTTE KOHUSTUSED

Saidi väärkasutamine

ETTEVÕTE. on loonud selle veebisaidi oma tegevuse levitamiseks ja oma teenustele juurdepääsu hõlbustamiseks, kuid ei saa kontrollida selle kasutamist muul viisil kui selles juriidilises teatises sätestatud viisil; Seetõttu vastutab saidile juurdepääsu ja seal sisalduva teabe õige kasutamise eest igaüks, kes neid toiminguid teeb, ETTEVÕTJA ei vastuta selle eest, et kasutaja seda said valesti, ebaseaduslikult või hooletult, ega teadmise eest, et Kõrvalised volitamata kolmandad isikud, Kasutajate saidi ja teenuste kasutamise tingimused, omadused ja tingimused. Samamoodi ei vastuta ETTEVÕTE mis tahes laadi kahjude eest, mis võivad tuleneda Kasutaja poolt kolmanda isiku isiksuse esinemisest mis tahes vormis saidi kaudu toimuvas suhtluses.

.

Sisu kasutamine

ETTEVÕTE pakub kogu oma saidi sisu heauskselt ja teeb kõik endast oleneva, et see oleks püsivalt ajakohastatud ja ajakohane; ETTEVÕTE ei saa siiski võtta mingit vastutust seoses kasutajate kasutuse või juurdepääsuga väljaspool saiti, mille lõplik vastutus lasub kasutajal.

.

Viirus

ETTEVÕTE kohustub rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et tagada Kasutajale viiruste, usside, Trooja hobuste ja muude sarnaste elementide puudumine tema saidil. Need meetmed pole siiski eksimatud ja seetõttu ei saa need täielikult tagada selliste kahjulike elementide puudumist. Sellest tulenevalt ei vastuta ETTEVÕTE kahjude eest, mida nad võivad Kasutajale tekitada.

.

Tehnoloogilised rikked

ETTEVÕTE on sõlminud kõik vajalikud lepingud oma saidi järjepidevuse tagamiseks ja teeb kõik endast oleneva, et tal ei tekiks katkestusi, kuid see ei saa garanteerida tehnoloogiliste rikete puudumist ega saidi ja seal sisalduvate teenuste püsivat kättesaadavust Sellest tulenevalt ei võta ta mingit vastutust kahjude eest, mis võivad olla põhjustatud kättesaadavuse puudumisest ja juurdepääsurikketest, mis tulenevad võrgu katkestustest, riketest, ülekoormustest või langustest, mis ei ole ETTEVÕTETELE omistatavad.

KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON

Vaidluste või käesolevas õigusteatises sisalduvate mõistete tõlgendamise vastuolude korral, samuti mis tahes küsimuse kohta, mis on seotud selle Euroopa veebisaidi teenustega, kohaldatakse Hispaania õigust. Saidi külastamise või seal pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkida võivate konfliktide lahendamiseks on ETTEVÕTJA ja Kasutaja nõus esitama Malaga kohtunikele ja kohtutele.

LINGID VÕI HÜPERLINKID

ETTEVÕTE pakub juurdepääsu teistele veebilehtedele, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda. Nende linkide eesmärk on hõlbustada Interneti kaudu teid huvitavate ressursside otsimist. Kuid mõned neist lehtedest ei kuulu ETTEVÕTE juurde ega vaadata nende sisu üle, nii et ÜHENDUST ei saa mingil juhul pidada vastutavaks nende eest, lingitud lehe toimimise ega võimalike kahjude eest. Mis võivad tuleneda juurdepääsust või selle kasutamist.

Ühegi veebilehe või e-posti aadressi linkimine saidile ei ole lubatud, välja arvatud FIRMA selgesõnalise kirjaliku loaga. Lisaks peavad nimetatud lingid vastama järgmistele tingimustele: (a) linke tohib teha ainult selle veebisaidi avalehele või avalehele; (b) lingi loomine ei tähenda linki loova lehe FIRMA poolt kokkuleppeid, lepinguid, sponsorlust ega soovitusi, välja arvatud juhul, kui see tuleneb vastavatest lepingulistest suhetest poolte vahel.

ETTEVÕTE võib igal ajal eelmises lõigus nimetatud volituse tühistada, ilma et oleks vaja ühtegi põhjust väita. Sel juhul peab lingi teinud leht selle kohe kustutama, niipea kui see on saanud Ettevõtte teate volituse tühistamise kohta.

.

PILDID

COMPANY TWICEBRUSH CO., LIMITED ei tee kunagi graafilist, kunsti- ega programmeerimistööd, vaid sõlmib oma veebisaidil olevate piltide haldamise lepingu erinevate turundusagentuuride (ettevõtte välised kolmandad isikud) vahel. Kui arvate, et see veebisait võib rikkuda teie kuvandit või kunstilisi õigusi, võtke ühendust ettevõttega järgmisel e-posti aadressil jackgeng@twicebrush.com (TWICEBRUSH CO., LIMITED ettevõte) ja kui jah, siis eemaldame mõjutatud visuaalse sisu maksimaalselt 72 tundi. TWICEBRUSH CO., LIMITED ei vastuta kunagi ega vastuta veebis olevate piltide valiku ega päritolu eest, olles turundusettevõte (nimetatud veebitööde teostamiseks) ja väline (meie ettevõttele) ainus ja viimane isik, kes vastutab ütles valik. Küsitletud piltide veebist eemaldamisega (mõjutatud kolmanda osapoole palvel) viiakse taotlusprotsess lõpule, ilma et see mõjutaks alati COMPANY TWICEBRUSH CO., LIMITED, kes on alati käitunud heauskselt. Juhul, kui mõjutatud pool seda nõuab ja COMPANY TWICEBRUSH CO., LIMITED peab seda asjakohaseks, saadetakse lepingu alusel turundusettevõtte kontaktandmed e-posti teel.

KESTUS JA LÕPETAMINE

Saidi teenuse ja muude seal pakutavate teenuste osutamine on põhimõtteliselt määramata kestusega. ETTEVÕTE võib siiski igal ajal saidi teenuse ja / või mõne teenuse osutamise lõpetada või peatada, ilma et see piiraks vastavate eritingimustega seoses sellega seoses osutamist. Sel eesmärgil edastab ETTEVÕTE nimetatud asjaolu teenuse juurdepääsu ekraanil viieteistkümne päeva ette teatades.

.

ETTEVÕTE jätab endale õiguse igal ajal ja ilma ette teatamata ühepoolselt muuta saidi esitlust ja tingimusi, samuti selle teenuseid ja selle kasutamiseks vajalikke tingimusi.

bottom of page